PDPA Compliance Guideline : แนวปฏิบัติเบื้องต้นสำหรับดำเนินการ ให้องค์กรสอดคล้อง PDPA

เมื่อองค์กรมีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data) ในการดำเนินธุรกิจ องค์กรก็จำเป็นต้องปฏิบัติตาม PDPA ทั้งใน ด้านวิธีการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลภายในองค์กร การรักษาความ ปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล และเอกสารทางกฎหมายต่าง ๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ PDPA กำหนดไว้
PDPA Compliance Guideline แนวทางฉบับย่อนี้จัดทำขึ้นเพื่อช่วยเหลือองค์กรที่กำลังจะเริ่มต้น ดำเนินการให้องค์กรของตนสอดคล้องกับ PDPA โดยจะอธิบาย ให้เห็นถึงแนวทางการเริ่มดำเนินการและทำให้องค์กรเข้าใจใน ขั้นตอนที่ควรดำเนินการมากยิ่งขึ้น

– ตรวจสอบระบบการจัดการข้อมูลภายในองค์กรเชิงลึก
– จัดทำเอกสารทางกฎหมาย
– บริหารจัดการข้อมูลภายในองค์กร

PDF Pic ดาวน์โหลดเอกสาร – Thai version

PDF Pic ดาวน์โหลดเอกสาร – English version

 

รูปแบบอ้างอิงเอกสารฉบับนี้ :

Data Wow Co., Ltd. (2022). PDPA Compliance Guideline: แนวปฏิบัติเบื้องต้นสำหรับดำเนินการ ให้องค์กรสอดคล้อง PDPA. Data Wow Co., Ltd. https://pdpacore.com/

PDPA Guideline สำหรับองค์กรภาคเอกชน โดย เธียรชัย ณ นคร ประธานฯ คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

PDPA Guideline for Private Sector การบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลในองค์กรภาคเอกชน โดย อ.เธียรชัย ณ นคร ประธานกรรมการ คณะกรรมการข้อมูลส่วนบุคคล

 

รูปแบบอ้างอิงเอกสารฉบับนี้ :

PDPA Guideline สำหรับองค์กรเอกชน—เธียรชัย ณ นคร ประธานกรรมการ PDPC. (2022, มีนาคม 29). PDPA Starter Kit. https://pdpathailand.com/knowledge-pdpa/full-pdpa-guideline-by-thienchai/

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8(1) และ 8(4) แห่ง พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 คณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้
  1. นายเธียรชัย ณ นคร ประธานกรรมการ
  2. นายนวนรรน ธีระอัมพรพันธุ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  3. พ.ต.ท. เธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
  4. นายพันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  5. ผศ. ทศพล ทรรศนกุลพันธ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านสังคมศาสตร์
  6. ศ. ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านกฎหมาย
  7. ศ. ประสิทธิ์ วัฒนาภา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านสุขภาพ
  8. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการเงิน
  9. นางเมธินี เทพมณี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านอื่น (การบริหารจัดการข้อมูลภาครัฐ)
  10. นายอนุสิษฐ คุณากร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านอื่น (การรักษาผลประโยชน์ของชาติ)
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

Read more

กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ปัจจุบันมีการล่วงละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นจำนวนมาก สร้างความเดือดร้อนรำคาญหรือความเสียหายให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ทำให้การเก็บรวบรวมใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล อันเป็นการล่วงละเมิดดังกล่าว สามารถกระทำได้โดยง่าย สะดวก และรวดเร็วก่อให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ทั้งนี้ เพื่อกำหนดให้มีหลักเกณฑ์ กลไก หรือมาตรการกำกับดูแลเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นหลักการทั่วไป จึงได้มีการตรากฎหมายคุ้มครอง

ข้อมูลส่วนบุคคลขึ้นหนั่งสือเล่มนี้เป็นการรวบรวมกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อประโยชน์ในการศึกษา อ้างอิงและการปฏิบัติงานของหน่วยงานหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านจะได้รับประโยชน์จากหนังสือเล่มนี้ไม่มากก็น้อย ในการนำไปใช้ประกอบกรพิจารณาสำหรับการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต่อไป ทั้งนี้ หากมีข้อผิดพลาดประการใด คณะผู้จัดทำต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

PDF Pic

ดาวน์โหลดเอกสาร

รูปแบบอ้างอิงเอกสารฉบับนี้ :

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม. (2562). กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (1 พิมพ์ครั้งที่). สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม. https://www.mdes.go.th/

คู่มือการจัดทานโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานของรัฐ

สำนักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ในสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ทำหน้าที่เกี่ยวกับงานวิซาการและเป็นหน่วยงานธุรการของคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์พ.ศ. 2544 เพื่อให้การบริหารจัดการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์มีประสิทธิภาพ

ในการจัดทำคู่มือการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานของรัฐ มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ กล่าวคือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐ ใช้เป็นแนวทางเบื้องต้นในการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานของรัฐได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม และเพื่อสร้างความตระหนักให้แก่หน่วยงานของรัฐเห็นถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

PDF Pic

ดาวน์โหลดเอกสาร

รูปแบบอ้างอิงเอกสารฉบับนี้ :

สำนักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม. (2560). คู่มือการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานของรัฐ. สำนักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์สำนักงานปลัด กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม. https://www.mdes.go.th/