กฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566

ข้อ 27/7 ในหมวดนี้ “พัสดุส่งเสริมดิจิทัล” หมายความว่า โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์อุปกรณ์อัจฉริยะ บริการด้านดิจิทัล เนื้อหาดิจิทัล (digital content) รวมถึงโปรแกรมหรือชุดคำสั่งที่ใช้สั่งงานให้คอมพิวเตอร์ทำงาน หรือตัวกลางที่นำพาผู้ใช้ให้เข้าไปถึงระบบต่างๆ ที่หลากหลายของอุปกรณ์ทำงานร่วมกัน และการให้บริการซอฟต์แวร์แบบคลาวด์ (cloud computing) โดยไม่ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ (software as a service) รวมทั้งฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์ที่มีระบบฝังตัวหรือสมองกลฝังตัว (embedded system) ที่มีระบบประมวลผลที่ใช้ชิปหรือไมโครโพรเซสเซอร์ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านดิจิทัลตามที่สำนักงาน ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลกำหนด

PDF Pic ดาวน์โหลดเอกสาร

รูปแบบอ้างอิงเอกสารฉบับนี้ :
ราชกิจจานุเบกษา. (2566). กฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566. ราชกิจจานุเบกษา. https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/140A054N0000000000100.pdf

กฎกระทรวง เรื่องกำหนดการปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎรด้วยระบบดิจิทัล

กฎกระทรวง เรื่องกำหนดการปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎรด้วยระบบดิจิทัล

“การพิสูจน์ตัวตน” หมายความว่า กระบวนการรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับ

คุณลักษณะเฉพาะตัวของบุคคลซึ่งสมารถบ่งบอกหรือจำแนกบุคคลไต้ และการตรวจสอบความเชื่อมโยง

ระหว่างบุคคลกับข้อมูลตังกล่าว

“การยืนยันตัวตน” หมายความว่า กระบวนการตรวจสอบสิ่งที่ใช้ยืนยันตัวตน เพื่อยืนยัน

คุณลักษณะเฉพาะตัวของบุคคลซึ่งสามารถบ่งบอกหรือจำแนกบุคคลที่ใช้สิ่งที่ยืนยันตัวตนนั้น

PDF Pic

ดาวน์โหลดเอกสาร

รูปแบบอ้างอิงเอกสารฉบับนี้ :
ราชกิจจานุเบกษา. (2565). กฎกระทรวง กำหนดการปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎรด้วยระบบดิจิทัล. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/A/010/T_0007.PDF

กฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 รรคหนึ่ง และมาตรา 24 วรรคสามแห่งพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในกฎกระทรวงนี้

“ภารกิจ” หมายความว่า การปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ หน้าที่และอำนาจที่สถาบันอุดมศึกษามีอยู่ตามกฎหมาย

“พันธกิจ” หมายความว่า พันะที่สถาบันอุดมศึกษากำหนดขึ้นและประกาศต่อสาธารณะตามมาตรา 22 โดยประกอบด้วยเป้หมาย ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ในการปฏิบัติภารกิจ
เพื่อให้กิดผลลัทธ์และผลสัมฤทธิ์ตามที่ใด้วางไว้

“พันกิจหลัก” หมายความว่า พันธะที่สถาบันอุตมศึกษา ส่วนราชการหรือส่วนงานภายในสถาบันอุดมศึกษาต้องปฏิบัติตามกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาซึ่งรัฐมนตรีประกาศให้สังกัดตามกฎกระ ทรวงนี้

PDF Pic

ดาวน์โหลดเอกสาร

กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2555

ด้วยแนวคิดเริ่มแรกของการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการศึกษา มาจากประเด็น “กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา” จึงต้องศึกษารายละเอียดต่างๆ ของกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ควบคู่ไปด้วย

PDF Pic

ดาวน์โหลดเอกสาร

กฎกระทรวง ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2555) ออกตามความในพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526

ปัจจุบันกระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศกําหนดให้การจัดทําบัตรประจําตัวประชาชนด้วยระบบคอมพิวเตอร์สามารถดําเนินการได้ในทุกอําเภอและทุกจังหวัด ครอบคลุมพื้นที่ทั่วราชอาณาจักรแล้ว การกําหนดให้กระทรวงมหาดไทยประกาศกําหนดท้องที่จังหวัดที่สามารถดําเนินการออกบัตรประจําตัวประชาชนด้วยระบบคอมพิวเตอร์จึงไม่มีความจําเป็นอีกต่อไป ประกอบกับโดยที่เป็นการสมควรเพิ่มสถานที่ในการยื่นคําขอมีบัตรประจําตัวประชาชนคําขอมีบัตรประจําตัวประชาชนใหม่ หรือคําขอเปลี่ยนบัตรประจําตัวประชาชน ทั้งในและนอกราชอาณาจักรเพื่ออํานวยความสะดวกแก่ประชาชนซึ่งประสงค์จะยื่นคําขอ ดาวน์โหลดเอกสาร

กฎกระทรวง ฉบับที่ 23 (พ.ศ. 2554) ออกตามความในพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526

การสมควรกําหนดขนาด สี และลักษณะของบัตร และรายการในบัตรและรายละเอียดของรายการในบัตร รวมทั้งแบบบัตรประจําตัวประชาชนที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์แบบอเนกประสงค์ให้มีความชัดเจนและเหมาะสม ตลอดจนกําหนดให้เจ้าพนักงานออกบัตรสามารถกําหนดมาตรการตรวจสอบและป้องกันการปลอมแปลงบัตรได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ดาวน์โหลดเอกสาร

กฎกระทรวง ฉบับที่ 22 (พ.ศ. 2550) ออกตามความในพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526

การกําหนดวิธีการพิมพ์ลายนิ้วมือในการขอมีบัตร มีบัตรใหม่ หรือเปลี่ยนบัตรประจําตัวประชาชน และการเก็บลายพิมพ์นิ้วมือไว้ในบัตร เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และการพัฒนาระบบการจัดทําบัตรประจําตัวประชาชนด้วยระบบคอมพิวเตอร์แบบอเนกประสงค์ รวมทั้งป้องกันการทุจริตในการทําบัตรประจําตัวประชาชนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตลอดจนปรับปรุงแบบ สี ลักษณะรายการและรายละเอียดของบัตรประจําตัวประชาชนที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์แบบอเนกประสงค์ และปรับปรุงแบบคําขอมีบัตร มีบัตรใหม่ หรือเปลี่ยนบัตรประจําตัวประชาชน ให้ถูกต้องและเหมาะสมยิ่งขึ้น

ดาวน์โหลดเอกสาร

กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิของสถานประกอบการในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน พ.ศ. 2547

กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิของสถานประกอบการในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน พ.ศ. 2547

ออกตามความในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

PDF Pic

ดาวน์โหลดเอกสาร

กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ. 2547

กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ. 2547

ออกตามความในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

PDF Pic

ดาวน์โหลดเอกสาร

กฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการศึกษาเฉพาะทาง พ.ศ. 2547

กฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการศึกษาเฉพาะทาง พ.ศ. 2547

ออกตามความในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

PDF Pic

ดาวน์โหลดเอกสาร