นักวิจัย ม.วลัยลักษณ์ ออกแบบฟอนต์ TH Sarabun ใหม่ ช่วยประหยัดหมึกพิมพ์ได้ 30%

นักวิจัยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ออกแบบชุดตัวอักษรไทยประหยัดพลังงาน Thai Eco font ด้วยการลดปริมาณพื้นที่ภายในตัวอักษร พบสามารถประหยัดมากถึงร้อยละ 30 และคงความคมชัดไว้ได้ไม่แตกต่างจากเดิม พร้อมจดลิขสิทธิ์กับกรมทรัพย์สินทางปัญญาและได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติแล้ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนงศักดิ์ อิ่มใจ อาจารย์สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ม.วลัยลักษณ์ (มวล.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันหน่วยงานราชการต่างๆ ในประเทศไทยมีการใช้ฟอนต์ TH Sarabun กันอย่างแพร่หลาย ซึ่งในแต่ละปีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน มีค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อหมึกพิมพ์จำนวนมาก ตนพร้อมด้วย ดร.ชิระวัฒน์ วัฒนพานิช และทีมนักวิจัยสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มวล. จึงเกิดแนวคิดในการออกแบบชุดตัวอักษรไทยประหยัดพลังงาน (Thai Eco font) ทำอย่างไรเพื่อลดการใช้หมึกพิมพ์ให้ได้มากที่สุดแต่ยังคงความคมชัดของตัวอักษรไว้ได้เช่นเดิม

Read more

การปรับแต่งฟอนต์ Google Slide

ฟอนต์ค่าเริ่มต้น (Default Font) ในการสร้างสไลด์มักจะเป็น Arial ในขณะนี้การสร้างสไลด์ของหน่วยงานรัฐในไทยมักจะติดกับฟอนต์ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี TH Sarabun

Read more

ฟอนต์ TH Sarabun PSK – TH Sarabun New

วันนี้ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับฟอนต์ TH Sarabun จากพี่ Virat Puengsara – SIPA ดังนี้

“ประกาศให้รับทราบทั่วกันว่า การใช้ฟอนต์สำหรับใช้พิมพ์หนังสือราชการตามระเบียบงานสารบรรณ สำนักนายกรัฐมนตรี 6 ชนิด 11 ประเภท ตามมติ ครม. อนุญาตให้ใช้ได้เฉพาะฟอนต์ TH Sarabun PSK สำหรับคอมพิวเตอร์ทั่วไป และฟอนต์ TH Sarabun New สำหรับ Windows XP บางรุ่นซึ่งมีปัญหาตัวบางจนใช้งานไม่ได้ ซึ่งปัจจุบันปัญหาน่าจะหมดไปแล้ว ขอให้กลับมาใช้ฟอนต์ TH Sarabun PSK เพียงฟอนต์เดียว (เลิกใช้ฟอนต์ TH Sarabun IT๙ เนื่องจากใช้วิธีแก้ไขตัวเลขไทยไม่ถูกต้องตามหลักการของ Unicode ทำให้เกิดปัญหาในการแลกเปลี่ยนเอกสาร) เพื่อประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน”

โดยมีคำแนะนำเพิ่มเติมดังนี้

เฉพาะหนังสือราชการตามระเบียบงานสารบรรณ สำนักนายกฯ 6 ชนิด 11 แบบที่มีการแลกเปลี่ยนระหว่างกันครับ ปัญหาที่พบคือ การใช้ฟอนต์ต่างกัน จะต้องมานั่งจัดหน้าเอกสารกันใหม่ทุกครั้ง แม้แต่การแลกเปลี่ยนไฟล์ที่ใช้ฟอนต์ TH Sarabun PSK กับฟอนต์ TH Sarabun New เอง หากเครื่องปลายทางมีฟอนต์ต่างกัน ส่วนเอกสารอื่นๆ ที่ไม่ได้แลกเปลี่ยนกับใคร สามารถใช้ฟอนต์ที่มีลิขสิทธิ์ได้ทั้งฟอนต์ราชการ 13 ฟอนต์และฟอนต์อื่นๆ ตามใจชอบครับ

TH Sarabun New แก้ปัญหาตัวหนังสือบางและจางบน Windows XP ของแท้ จึงจำเป็นต้องแก้ไขให้ตัวหนาขึ้น เพื่อการใช้งานในเครื่องของหน่วยงานราชการ เดี๋ยวนี้ Windows XP กำลังจะหมดไปตามอายุใช้งานของคอมพิวเตอร์ Windows รุ่นใหม่ๆ ก็ได้แก้ไขปัญหาฟอนต์สีจางหมดแล้ว ฟอนต์ TH Sarabun New จึงหมดความจำเป็น และเหตุผลประการสำคัญ MS Windows กำลังจะบรรจุฟอนต์ TH Sarabun PSK มาในชุด MS Office 365 เพื่อขจัดปัญหาการจัดหน้าเอกสารซ้ำซากเมื่อมีการแลกเปลี่ยนเอกสารระหว่างกันให้หมดไปครับ

ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย

วันที่ 7 ก.ย. 2553 ครม.เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยดำเนินการติดตั้งฟอนต์สารบรรณและฟอนต์อื่นๆ ทั้งหมด จำนวน 13 ฟอนต์ ของสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) [[ (สอซช.)  หรือ Software Industry Promotion Agency  เรียกโดยย่อว่า SIPA]] และกรมทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งได้เพิ่มเข้าไปในระบบปฏิบัติการ Thai OS (Thai Operating System) โดยมตินี้ประกาศให้ใช้ฟอนต์ดังกล่าวแทนฟอนต์เดิม ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ

Read more