ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8(1) และ 8(4) แห่ง พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 คณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้
 1. นายเธียรชัย ณ นคร ประธานกรรมการ
 2. นายนวนรรน ธีระอัมพรพันธุ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 3. พ.ต.ท. เธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
 4. นายพันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 5. ผศ. ทศพล ทรรศนกุลพันธ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านสังคมศาสตร์
 6. ศ. ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านกฎหมาย
 7. ศ. ประสิทธิ์ วัฒนาภา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านสุขภาพ
 8. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการเงิน
 9. นางเมธินี เทพมณี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านอื่น (การบริหารจัดการข้อมูลภาครัฐ)
 10. นายอนุสิษฐ คุณากร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านอื่น (การรักษาผลประโยชน์ของชาติ)
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

หมายเหตุ มาตรา 8 แห่ง พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กำหนดให้มีกรรมการโดยตำแหน่งอีก 7 ท่าน ได้แก่
 1. ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รองประธาน
 2. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กรรมการ
 3. เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา กรรมการ
 4. เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กรรมการ
 5. อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กรรมการ
 6. อัยการสูงสุด กรรมการ
 7. เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กรรมการและเลขานุการ
รูปแบบอ้างอิงเอกสารฉบับนี้ :
ราชกิจจานุเบกษา. (2565). ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล. Bangkok. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/012/T_0001.PDF