การใช้เอกสารหลักฐานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ในการเบิกจ่ายเงิน

การใช้เอกสารหลักฐานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ในการเบิกจ่ายเงินโดยที่มาตรา 15 วรรค 1 ของกฎหมายปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ บัญญัติรับรองให้เอกสารหลักฐานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ชอบด้วยกฎหมายและใช้เป็นหลักฐานได้ตามกฎหมาย ซึ่งรวมถึงการเบิกจ่ายและการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของรัฐ
ดังนั้น ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2566 เป็นต้นไป ประชาชนจึงมีสิทธิใช้และหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่รับเอกสารหรือหลักฐานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าประเภทหรือชนิดใด เช่น ไฟล์ PDF หรือภาพทางดิจิทัล และจะปฏิเสธไม่รับหรือไม่ดำเนินการให้ เพียงเพราะเหตุที่ผู้ยื่นมีการใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์มิได้
ศึกษารายละเอียดได้ที่มาตรา 15 ของพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ

รูปแบบอ้างอิงเอกสารฉบับนี้ :

ราชกิจจานุเบกษา. (2565). การใช้เอกสารหลักฐานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ในการเบิกจ่ายเงิน. ราชกิจจานุเบกษา. https://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/A/063/T_0001.PDF

พระราชบัญญัติ การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่าโดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภา

พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป เว้นแต่มาตรา 12 มาตรา 15 วรรคสอง มาตรา 19 และมาตรา 22 ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

มาตรา 4 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่หน่วยงานของรัฐทุกหน่วย ที่มิใช่หน่วยงานของรัฐในฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายตุลาการ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ องค์กรอัยการ และหน่วยงานอื่นของรัฐที่กำหนดในกฎกระทรวง

สำหรับเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหมวด 16 การปฏิรูปประเทศ มาตรา 258 ข. ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน (1) บัญญัติให้มีการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินและการจัดบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดิน และเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน

PDF Pic ดาวน์โหลดเอกสาร

รูปแบบอ้างอิงเอกสารฉบับนี้ :

ราชกิจจานุเบกษา. (2565). พระราชบัญญัติ การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.  2565. ราชกิจจานุเบกษา. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/A/063/T_0001.PDF

ร่าง พรบ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์

ร่าง พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. …. ที่ผ่านการตรวจพิจารณาโดยคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย

ร่างกฎหมายนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อแก้ไขปัญหาการนำวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการติดต่อราชการ การขออนุมัติอนุญาต ขึ้นทะเบียน จดทะเบียน การแจ้งเพื่อประกอบกิจการของประชาชน การรับเงินและการออกใบเสร็จรับเงินของหน่วยงาน เพื่ออำนวยความสะดวกและลดต้นทุนภาระที่ไม่จำเป็นแก่ประชาชนและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน

มติ ค.ร.ม. วันที่ 8 ธันวาคม 2563 ให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีการับไปจัดทำกฎหมายกลางเพื่อเปลี่ยนกระบวนการทำงานของภาครัฐตามกฎหมายต่าง ๆ ให้เป็นระบบดิจิทัลโดยเร็ว และให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย

PDF Pic

 

รูปแบบอ้างอิงเอกสารฉบับนี้ :

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. (2563). ร่าง พรบ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. https://lawreform.go.th/uploads/files/1616489902-r4nsd-s6nyu.pdf