การใช้เอกสารหลักฐานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ในการเบิกจ่ายเงิน

การใช้เอกสารหลักฐานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ในการเบิกจ่ายเงินโดยที่มาตรา 15 วรรค 1 ของกฎหมายปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ บัญญัติรับรองให้เอกสารหลักฐานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ชอบด้วยกฎหมายและใช้เป็นหลักฐานได้ตามกฎหมาย ซึ่งรวมถึงการเบิกจ่ายและการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของรัฐ
ดังนั้น ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2566 เป็นต้นไป ประชาชนจึงมีสิทธิใช้และหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่รับเอกสารหรือหลักฐานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าประเภทหรือชนิดใด เช่น ไฟล์ PDF หรือภาพทางดิจิทัล และจะปฏิเสธไม่รับหรือไม่ดำเนินการให้ เพียงเพราะเหตุที่ผู้ยื่นมีการใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์มิได้
ศึกษารายละเอียดได้ที่มาตรา 15 ของพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ

รูปแบบอ้างอิงเอกสารฉบับนี้ :

ราชกิจจานุเบกษา. (2565). การใช้เอกสารหลักฐานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ในการเบิกจ่ายเงิน. ราชกิจจานุเบกษา. https://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/A/063/T_0001.PDF