ร่าง พรบ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์

ร่าง พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. …. ที่ผ่านการตรวจพิจารณาโดยคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย

ร่างกฎหมายนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อแก้ไขปัญหาการนำวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการติดต่อราชการ การขออนุมัติอนุญาต ขึ้นทะเบียน จดทะเบียน การแจ้งเพื่อประกอบกิจการของประชาชน การรับเงินและการออกใบเสร็จรับเงินของหน่วยงาน เพื่ออำนวยความสะดวกและลดต้นทุนภาระที่ไม่จำเป็นแก่ประชาชนและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน

มติ ค.ร.ม. วันที่ 8 ธันวาคม 2563 ให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีการับไปจัดทำกฎหมายกลางเพื่อเปลี่ยนกระบวนการทำงานของภาครัฐตามกฎหมายต่าง ๆ ให้เป็นระบบดิจิทัลโดยเร็ว และให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย

PDF Pic

 

รูปแบบอ้างอิงเอกสารฉบับนี้ :

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. (2563). ร่าง พรบ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. https://lawreform.go.th/uploads/files/1616489902-r4nsd-s6nyu.pdf