กฎกระทรวง ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2555) ออกตามความในพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526

ปัจจุบันกระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศกําหนดให้การจัดทําบัตรประจําตัวประชาชนด้วยระบบคอมพิวเตอร์สามารถดําเนินการได้ในทุกอําเภอและทุกจังหวัด ครอบคลุมพื้นที่ทั่วราชอาณาจักรแล้ว การกําหนดให้กระทรวงมหาดไทยประกาศกําหนดท้องที่จังหวัดที่สามารถดําเนินการออกบัตรประจําตัวประชาชนด้วยระบบคอมพิวเตอร์จึงไม่มีความจําเป็นอีกต่อไป ประกอบกับโดยที่เป็นการสมควรเพิ่มสถานที่ในการยื่นคําขอมีบัตรประจําตัวประชาชนคําขอมีบัตรประจําตัวประชาชนใหม่ หรือคําขอเปลี่ยนบัตรประจําตัวประชาชน ทั้งในและนอกราชอาณาจักรเพื่ออํานวยความสะดวกแก่ประชาชนซึ่งประสงค์จะยื่นคําขอ ดาวน์โหลดเอกสาร