กฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566

ข้อ 27/7 ในหมวดนี้ “พัสดุส่งเสริมดิจิทัล” หมายความว่า โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์อุปกรณ์อัจฉริยะ บริการด้านดิจิทัล เนื้อหาดิจิทัล (digital content) รวมถึงโปรแกรมหรือชุดคำสั่งที่ใช้สั่งงานให้คอมพิวเตอร์ทำงาน หรือตัวกลางที่นำพาผู้ใช้ให้เข้าไปถึงระบบต่างๆ ที่หลากหลายของอุปกรณ์ทำงานร่วมกัน และการให้บริการซอฟต์แวร์แบบคลาวด์ (cloud computing) โดยไม่ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ (software as a service) รวมทั้งฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์ที่มีระบบฝังตัวหรือสมองกลฝังตัว (embedded system) ที่มีระบบประมวลผลที่ใช้ชิปหรือไมโครโพรเซสเซอร์ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านดิจิทัลตามที่สำนักงาน ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลกำหนด

PDF Pic ดาวน์โหลดเอกสาร

รูปแบบอ้างอิงเอกสารฉบับนี้ :
ราชกิจจานุเบกษา. (2566). กฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566. ราชกิจจานุเบกษา. https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/140A054N0000000000100.pdf

An Enterprise Architecture Framework for Digital Transformation

The Digital Transformation era has unlocked unique opportunities for organizations to disrupt and innovate with new products and services by leveraging novel emerging technologies such as mobile computing, big data analytics, cloud computing, and the internet of things. The range of possibilities provided by Digital Transformations comes at the expense of constant change across multiple levels of the enterprise including organizational structures, operational processes, business strategies, and even corporate culture. In addition, highly competitive market conditions introduced by the new digital era have forced organizations to react quicker than ever before, pressuring organizations to employ faster learning cycles that translate into shorter time-tomarket strategies. Lastly, Digital Transformations revolutionize the way in which IT andbusiness units collaborate where extremely cohesive teams are expected to continuously innovate and deliver solutions that result in enhanced customer journeys and experiences driven by new corporate cultures.

PDF Pic

ดาวน์โหลดเอกสาร