ประกาศเรื่อง การแสดงบัตรประจำตัวประชาชนผ่านระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (DOPA-Digital ID)

กรมการปกครองขับเคลื่อนโครงการพัฒนาระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (DOPA-Digital ID) เพื่อสร้างต้นแบบและนวัตกรรมใหม่ในการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลของประเทศรองรับการใช้งานบริการภาครัฐ

กรมการปกครองขับเคลื่อนโครงการพัฒนาระบบการพิสูจน์และยืนยันตังตนทางดิจิทัล (DOPA-Digital ID)กรมการปกครอง ได้ดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (DOPA-Digital ID) เพื่อสร้างต้นแบบและนวัตกรรมใหม่ในการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลของประเทศรองรับการใช้งานบริการภาครัฐในระยะแรกกำหนดเป้าหมายผู้ใช้งานจำนวน 100,000 คนทั่วประเทศ โดยนำร่องกับงานบริการระบบการจองคิวขอรับบริการงานทะเบียนล่วงหน้า (Queue Online) และการตรวจสอบข้อมูลของตนเองที่หน่วยงานของรัฐจัดเก็บผ่านระบบบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ(Linkage Center) ทั้งนี้ เมื่อผ่านการประเมินผลแล้วจะได้ดำเนินการขยายผลไปยังงานบริการอื่นๆ ของภาครัฐในระยะต่อไป โดยจะกำหนดเปิดให้ประชาชนใช้งานระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (DOPA-Digital ID) ทุกสำนักทะเบียนอำเภอ และสำนักทะเบียนท้องถิ่นทั่วประเทศ (ยกเว้นศูนย์บริการร่วมอำเภอ…ยิ้ม) ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

รูปแบบอ้างอิงเอกสารฉบับนี้ :

กรมการปกครอง. (2565, December 26). ระบบ Digital ID ของกรมการปกครอง – สำนักบริหารการทะเบียน. https://www.bora.dopa.go.th/app-d-dopa/

Read more