ตัวอย่าง Open Government ระดับท้องถิ่น

เว็บไซต์ “เทศบาลตำบลอาจสามารถ” ได้นำเสนอข้อมูลสถิติของเทศบาล มีทั้งเรื่องงบประมาณ ประเมินความโปร่งใส สถิติแก้ไขเรื่องร้องเรียน คุณภาพน้ำประปา เป็นตัวอย่างของ Open Government ระดับท้องถิ่นได้เลยครับ

มาตรฐานและหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐในรูปแบบข้อมูลดิจิทัลต่อสาธารณะ

มาตรฐานและหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ในการเข้าถึงข้อมูล และกำหนดแนวทางและมาตรฐานให้หน่วยงานของรัฐจัดส่งหรือเชื่อมโยงข้อมูลดังกล่าวเปิดเผยแก่ประชาชน ณ ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ

PDF Pic

ดาวน์โหลดเอกสาร