กฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566

ข้อ 27/7 ในหมวดนี้ “พัสดุส่งเสริมดิจิทัล” หมายความว่า โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์อุปกรณ์อัจฉริยะ บริการด้านดิจิทัล เนื้อหาดิจิทัล (digital content) รวมถึงโปรแกรมหรือชุดคำสั่งที่ใช้สั่งงานให้คอมพิวเตอร์ทำงาน หรือตัวกลางที่นำพาผู้ใช้ให้เข้าไปถึงระบบต่างๆ ที่หลากหลายของอุปกรณ์ทำงานร่วมกัน และการให้บริการซอฟต์แวร์แบบคลาวด์ (cloud computing) โดยไม่ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ (software as a service) รวมทั้งฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์ที่มีระบบฝังตัวหรือสมองกลฝังตัว (embedded system) ที่มีระบบประมวลผลที่ใช้ชิปหรือไมโครโพรเซสเซอร์ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านดิจิทัลตามที่สำนักงาน ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลกำหนด

PDF Pic ดาวน์โหลดเอกสาร

รูปแบบอ้างอิงเอกสารฉบับนี้ :
ราชกิจจานุเบกษา. (2566). กฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566. ราชกิจจานุเบกษา. https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/140A054N0000000000100.pdf

กฎกระทรวง เรื่องกำหนดการปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎรด้วยระบบดิจิทัล

กฎกระทรวง เรื่องกำหนดการปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎรด้วยระบบดิจิทัล

“การพิสูจน์ตัวตน” หมายความว่า กระบวนการรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับ

คุณลักษณะเฉพาะตัวของบุคคลซึ่งสมารถบ่งบอกหรือจำแนกบุคคลไต้ และการตรวจสอบความเชื่อมโยง

ระหว่างบุคคลกับข้อมูลตังกล่าว

“การยืนยันตัวตน” หมายความว่า กระบวนการตรวจสอบสิ่งที่ใช้ยืนยันตัวตน เพื่อยืนยัน

คุณลักษณะเฉพาะตัวของบุคคลซึ่งสามารถบ่งบอกหรือจำแนกบุคคลที่ใช้สิ่งที่ยืนยันตัวตนนั้น

PDF Pic

ดาวน์โหลดเอกสาร

รูปแบบอ้างอิงเอกสารฉบับนี้ :
ราชกิจจานุเบกษา. (2565). กฎกระทรวง กำหนดการปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎรด้วยระบบดิจิทัล. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/A/010/T_0007.PDF