แนวทางการใช้ประโยชน์จาก QR Code ในเอกสารทางราชการ

1)  ควรทำ URL Link กำกับ QR Code ด้วยไม่ว่าจะเป็นการส่งผ่าน eMail หรือการเผยแพร่ทาง Social Media

2) การใช้ QR Code ในแฟ้มเอกสาร/สิ่งพิมพ์ ควรระบุ URL Link กำกับด้วย โดยเฉพาะแฟ้มเอกสารควรกำหนดให้อยู่ในลักษณะของ clickable URL

3) QR Code ควรมีขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 cm x 1.5 cm ตำแหน่งการจัดวางขึ้นอยู่กับความเหมาะสม

4) ไม่ทำ QR Code กับเอกสารต้นเรื่องหรือเอกสารนำส่ง

เครื่องมือช่วยสร้าง QR Code

5) URL ที่ยาว หรือมีตัวอักษรไทย ควรแปลงเป็น Short URL ก่อนเผยแพร่

เครื่องมือช่วยสร้าง Short URL