ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580)

มีประเด็นต่างๆ ดังนี้

• ความมั่นคง
• การต่างประเทศ
• การเกษตร
• อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
• การท่องเที่ยว
• พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ
• โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล
• ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง และขยาดย่อมยุคใหม่
• เขตเศรษฐกิจพิเศษ
• การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
• การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี

PDF Pic

ดาวน์โหลดเอกสาร