กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2555

ด้วยแนวคิดเริ่มแรกของการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการศึกษา มาจากประเด็น “กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา” จึงต้องศึกษารายละเอียดต่างๆ ของกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ควบคู่ไปด้วย

PDF Pic

ดาวน์โหลดเอกสาร