กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ปัจจุบันมีการล่วงละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นจำนวนมาก สร้างความเดือดร้อนรำคาญหรือความเสียหายให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ทำให้การเก็บรวบรวมใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล อันเป็นการล่วงละเมิดดังกล่าว สามารถกระทำได้โดยง่าย สะดวก และรวดเร็วก่อให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ทั้งนี้ เพื่อกำหนดให้มีหลักเกณฑ์ กลไก หรือมาตรการกำกับดูแลเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นหลักการทั่วไป จึงได้มีการตรากฎหมายคุ้มครอง

ข้อมูลส่วนบุคคลขึ้นหนั่งสือเล่มนี้เป็นการรวบรวมกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อประโยชน์ในการศึกษา อ้างอิงและการปฏิบัติงานของหน่วยงานหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านจะได้รับประโยชน์จากหนังสือเล่มนี้ไม่มากก็น้อย ในการนำไปใช้ประกอบกรพิจารณาสำหรับการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต่อไป ทั้งนี้ หากมีข้อผิดพลาดประการใด คณะผู้จัดทำต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

PDF Pic

ดาวน์โหลดเอกสาร

รูปแบบอ้างอิงเอกสารฉบับนี้ :

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม. (2562). กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (1 พิมพ์ครั้งที่). สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม. https://www.mdes.go.th/