คู่มือการจัดทานโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานของรัฐ

สำนักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ในสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ทำหน้าที่เกี่ยวกับงานวิซาการและเป็นหน่วยงานธุรการของคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์พ.ศ. 2544 เพื่อให้การบริหารจัดการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์มีประสิทธิภาพ

ในการจัดทำคู่มือการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานของรัฐ มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ กล่าวคือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐ ใช้เป็นแนวทางเบื้องต้นในการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานของรัฐได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม และเพื่อสร้างความตระหนักให้แก่หน่วยงานของรัฐเห็นถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

PDF Pic

ดาวน์โหลดเอกสาร

รูปแบบอ้างอิงเอกสารฉบับนี้ :

สำนักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม. (2560). คู่มือการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานของรัฐ. สำนักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์สำนักงานปลัด กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม. https://www.mdes.go.th/