ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ….

ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ….

ดูทิศทาง/การกำกับดูแล/ความเกี่ยวข้องกับสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการศึกษา ร่างฯ ที่ สคก. ตรวจพิจารณาแล้ว
เรื่องเสร็จที่ ๓๓๔/๒๕๖๒

PDF Pic

ดาวน์โหลดเอกสาร