ร่างพระราชบัญญัติ บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ ..)
พ.ศ…. เสนอโดยคณะรัฐมนตรี ชุดที่มีนายสมัดร สุนทรเวช เป็นนายกรัฐมนครี ต่อประธาน
สภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฏาคม ๒๕๕๑ pdf-icon ดาวน์โหลดเอกสาร