การกำหนดให้สถาบันอุดมศึกษาสังกัดกลุ่มสถาบันศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565

การกำหนดให้สถาบันอุดมศึกษาสังกัดกลุ่มสถาบันศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565

PDF Pic

ดาวน์โหลดเอกสาร

กฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 รรคหนึ่ง และมาตรา 24 วรรคสามแห่งพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในกฎกระทรวงนี้

“ภารกิจ” หมายความว่า การปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ หน้าที่และอำนาจที่สถาบันอุดมศึกษามีอยู่ตามกฎหมาย

“พันธกิจ” หมายความว่า พันะที่สถาบันอุดมศึกษากำหนดขึ้นและประกาศต่อสาธารณะตามมาตรา 22 โดยประกอบด้วยเป้หมาย ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ในการปฏิบัติภารกิจ
เพื่อให้กิดผลลัทธ์และผลสัมฤทธิ์ตามที่ใด้วางไว้

“พันกิจหลัก” หมายความว่า พันธะที่สถาบันอุตมศึกษา ส่วนราชการหรือส่วนงานภายในสถาบันอุดมศึกษาต้องปฏิบัติตามกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาซึ่งรัฐมนตรีประกาศให้สังกัดตามกฎกระ ทรวงนี้

PDF Pic

ดาวน์โหลดเอกสาร