ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ….

ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ….

ดูทิศทาง/การกำกับดูแล/ความเกี่ยวข้องกับสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการศึกษา ร่างฯ ที่ สคก. ตรวจพิจารณาแล้ว
เรื่องเสร็จที่ ๓๓๔/๒๕๖๒

PDF Pic

ดาวน์โหลดเอกสาร

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

PDF Pic

ดาวน์โหลดเอกสาร

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553

PDF Pic

ดาวน์โหลดเอกสาร

กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิของสถานประกอบการในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน พ.ศ. 2547

กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิของสถานประกอบการในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน พ.ศ. 2547

ออกตามความในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

PDF Pic

ดาวน์โหลดเอกสาร

กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ. 2547

กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ. 2547

ออกตามความในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

PDF Pic

ดาวน์โหลดเอกสาร

กฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการศึกษาเฉพาะทาง พ.ศ. 2547

กฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการศึกษาเฉพาะทาง พ.ศ. 2547

ออกตามความในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

PDF Pic

ดาวน์โหลดเอกสาร

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545

PDF Pic

ดาวน์โหลดเอกสาร