ประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เรื่อง มาตรฐานและหลักเกณฑ์การจัดทำกระบวนการและการดำเนินงานทางดิจิทัลว่าด้วยเรื่องการใช้ดิจิทัลไอดีสำหรับบริการภาครัฐ สำหรับบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย

ประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เรื่อง มาตรฐานและหลักเกณฑ์การจัดทำกระบวนการและการดำเนินงานทางดิจิทัลว่าด้วยเรื่องการใช้ดิจิทัลไอดีสำหรับบริการภาครัฐ สำหรับบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย

pdf-icon ดาวน์โหลดเอกสาร

ความสำคัญของ Digital ID

ประเทศไทยสามารถรับมือกับสถานการณ์โควิด-๑๙ (Covid-19) ได้เป็นอย่างดีจากความสามารถในการปรับตัวของคนไทยทุกคน หน่วยงานรัฐจำเป็นที่จะต้องหาช่องทางอำนวยความสะดวกในการทำงานให้ประชาชน เร่งรัดการทำงานให้เข้ากับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ติดต่อกันทางออนไลน์ได้สะดวกและรวดเร็ว ดังนั้น หน่วยงานรัฐจึงต้องมีการให้บริการออนไลน์เพิ่มขึ้น โดยก่อนที่จะเข้าถึงบริการออนไลน์ ประชาชนต้องทำการพิสูจน์และยืนยันตัวตนเพื่อเข้าใช้บริการก่อน ซึ่งการที่หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานมีการจัดทำขั้นตอน และวิธีการพิสูจน์และยืนยันตัวตน เป็นมาตรฐานเดียวกัน ทำให้ประชาชนเข้าใจและตอบรับการเปลี่ยนแปลงได้โดยง่าย และ มีการนำเทคโนโลยีมาใช้งานอย่างเหมาะสม มีความมั่นคงปลอดภัยในการดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชน สร้างความมั่นใจและทำให้ประชาชนติดต่อกับภาครัฐทางออนไลน์ได้สะดวกยิ่งขึ้น

Read more

การ Transformation ของ Service Development Process ในยุคดิจิทัล

การให้บริการดิจิทัลในยุคที่ผู้ใช้มีความต้องการที่หลากหลายและมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปจากเดิมมากๆ หมายความว่าผู้ออกแบบบริการต้องมีวิธีการใหม่ๆด้วยรายงานกว่า 130 หน้านี้ คือ คู่มือการออกแบบบริการดิจิทัล หรือ Service Design Playbook ที่แม้ว่าจะเน้นบริการภาครัฐแต่ก็สามารถใช้กับบริการของเอกชนได้ด้วย หลักใหญ่ๆของการออกแบบบริการในยุคดิจิทัลคือ กระบวนการต่างๆต้องมีความยืดหยุ่นที่จะสามารถปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลา โดยเฉพาะการที่เอาแนวคิดของ Design Thinking และ Agile Development มาใช้ เราต้องหาจุดที่เข้าไปแทรกในกระบวนการที่ เหมาะสมและลงตัวให้ได้นั่นเอง

ที่มา  : https://www.facebook.com/DigitalTransformationTH/posts/1193948244422078