การดำเนินงานเพื่อยกระดับความเข้มแข็งด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และการปกป้องชื่อโดเมน

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เป็นศูนย์กลางในการประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ เพื่อนำข้อเสนอแนะมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสำหรับเว็บไซต์ (Website Security Standard) ไปใช้ในการดำเนินงาน โดยจะประกาศรายชื่อหน่วยงานของรัฐเพื่อเข้าร่วมโครงการระบบตรวจจับและวิเคราะห์การโจมตีผ่านเครือข่าย (ThaiCERT Government Monitoring System) เป็นระยะต่อไป และร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดตั้ง Sector-based CERT ในหน่วยงานสำคัญต่าง ๆ ต่อไป รวมทั้งเป็นหน่วยงานหลักในการรวบรวมรายชื่อโดเมนที่สำคัญของประเทศไทย พร้อมเตรียมแนวทางในการดำเนินการปกป้องรายชื่อดังกล่าวในกระบวนการพิจารณาของ The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN)

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเผยแพร่ข้อเสนอแนะมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสำหรับเว็บไซต์ (Website Security Standard) ยกระดับมาตรฐานการเฝ้าระวัง ติดตาม และดูแลภัยคุกคามไซเบอร์ในภาคสถาบันการเงิน โดยจัดตั้ง Financial Sector CERT เพื่อให้การจัดการกับปัญหาภัยคุกคามไซเบอร์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

https://standard.etda.or.th/?p=6231

PDF Pic

ดาวน์โหลดเอกสาร

การตั้งชื่อโดเมนแบบใหม่ตามโครงสร้างส่วนราชการภายหลังการปฏิรูป

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอเรื่อง การตั้งชื่อโดเมนแบบใหม่ตามโครงสร้างส่วนราชการภายหลังการปฏิรูป โดยส่วนราชการทั้งหมดให้จดชื่อโดเมนในหมวด go.th รัฐวิสาหกิจให้จดชื่อโดเมนในหมวด co.th องค์การมหาชนอิสระให้จดในหมวด or.th และโครงการในกำกับของหน่วยงานภาครัฐให้พิจารณาจดชื่อโดเมนในหมวดที่เหมาะสม สำหรับหน่วยงานในระดับกระทรวงทั้งหมดให้จดชื่อโดเมน โดยขึ้นต้นด้วย “mo” ตามด้วยอักษรที่แสดงชื่อย่อที่เป็น acronym ของกระทรวงไม่เกิน 2 ตัวอักษร หากเกิน 2 ตัวอักษร แต่ไม่เกิน 3 ตัวอักษร ให้ยกเว้นไม่ต้องใส่ตัวอักษร “o” ใส่แต่ตัวอักษร “m” ตามด้วยชื่อย่อ และหากเกิน 3 ตัวอักษร หรือซ้ำกับกระทรวงอื่น ให้ขึ้นต้นด้วย “m-” ตามด้วยชื่อเต็มที่สื่อชื่อกระทรวงได้ดีที่สุด ส่วนหน่วยงานภาครัฐในระดับกระทรวง กรม หรือเทียบเท่ากรม (ครอบคลุมทั้งส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจองค์การมหาชนอิสระ และหน่วยงานรัฐประเภทอื่นๆ หากมี) ให้กระทรวงต้นสังกัดกำหนดชื่อโดเมนในลำดับที่ 3 ทั้งนี้ ในกรณีที่หน่วยงานไม่มีความพร้อม สามารถจองชื่อไว้ก่อนได้ รวมทั้งหน่วยงานในระดับต่ำกว่ากรมสามารถจองหรือจดชื่อโดเมนลำดับที่ 3 ได้เช่นกัน หากมีความพร้อม และ/หรือใช้ชื่อโดเมนในลำดับที่ 4 ภายใต้กรมหรือกระทรวงต้นสังกัดก็ได้ และในการจดทะเบียนภายใต้ .go.th จะต้องมี domain name administrator ซึ่งควรจะเป็นปลัดกระทรวง ในกรณีของชื่อโดเมนของหน่วยงานระดับกระทรวง อธิบดีหรือเทียบเท่าในกรณีของชื่อโดเมนของหน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่ากรมโดยตำแหน่ง

PDF Pic

20021219-name-domain