หลักการและแนวคิด องค์การมหาชน

หลักการและแนวคิด องค์การมหาชน

ประเด็นเกี่ยวกับหลักการ การกำกับดูแลองค์การมหาชน ความสัมพันธ์กับกระทรวง สถานะทางกฎหมาย การแต่งตั้งและการเข้าประชุมของกรรมการโดยตำแหน่ง และการขอจัดตั้งองค์การมหาชน

website : https://po.opdc.go.th/content/MTU

สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542

สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542
จัดทำเผยแพร่โดยศูนย์ข้อมูลกฎหมายกลาง
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

website : http://web.krisdika.go.th/data/lawabout/lawdetail/lawdetail_002.htm