ร่าง พระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง สถาบันเทคโนโลยีดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการศึกษา (องค์การมหาชน)

ร่าง พระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง สถาบันเทคโนโลยีดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการศึกษา (องค์การมหาชน) พ.ศ. ….

ฉบับแก้ไขตามความเห็นที่ประชุม 14 มิถุนายน 2564 (ฉบับสมบูรณ์ )

PDF Pic

ดาวน์โหลดเอกสาร