การจัดทำคู่มือประชาชน

แนวทางการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนด้วยพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558 ซึ่งมาตรา 7 ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐที่มีการอนุญาตต้องจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ ขั้นตอนระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ และให้นำคู่มือสำหรับประชาชนปิดประกาศไว้ ณ สถานที่ยื่นคำขอ และเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำนักงาน ก.พ.ร. จึงขอแจ้งให้หน่วยงานของรัฐจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน และจัดส่งให้สำนักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 Tag การอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน, คู่มือประชาชน, พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ, มาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน

PDF Pic

ดาวน์โหลดเอกสาร

การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับองค์การมหาชน

ประเด็นเกี่ยวกับหลักการ การกำกับดูแลองค์การมหาชน ความสัมพันธ์กับกระทรวง การแต่งตั้งและการเข้าประชุมของกรรมการโดยตำแหน่ง และการขอจัดตั้งองค์การมหาชน เอกสารไฟล์ดิจิทัล

ระเบียบ ว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544

 รายละเอียดการดำเนินการเกี่ยวกับการรักษาความลับของทางราชการ

PDF Pic

ดาวน์โหลดเอกสาร

การดูแลกำชับให้หน่วยราชการทุกแห่งใช้เลขศักราชเป็นเลขปีพุทธศักราชในกิจกรรมทุกด้าน ของหน่วยราชการ

ด้วยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้ขอให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเรื่องการดูแลกำชับให้หน่วยราชการทุกแห่งใช้เลขศักราชเป็นเลขปีพุทธศักราชในกิจกรรมทุกด้านของหน่วยราชการ ตามข้อเสนอของคณะกรรมาธิการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร

PDF Pic

รูปแบบอ้างอิงเอกสารฉบับนี้ :

สำนักบริหารการประชุมคณะรัฐมนตรี. (2543). การดูแลกำชับให้หน่วยราชการทุกแห่งใช้เลขศักราชเป็นเลขปีพุทธศักราชในกิจกรรมทุกด้าน ของหน่วยราชการ. สำนักเลขาคณะรัฐมนตรี.