การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับองค์การมหาชน

ประเด็นเกี่ยวกับหลักการ การกำกับดูแลองค์การมหาชน ความสัมพันธ์กับกระทรวง การแต่งตั้งและการเข้าประชุมของกรรมการโดยตำแหน่ง และการขอจัดตั้งองค์การมหาชน เอกสารไฟล์ดิจิทัล

ระเบียบ ว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544

 รายละเอียดการดำเนินการเกี่ยวกับการรักษาความลับของทางราชการ

PDF Pic

ดาวน์โหลดเอกสาร

การดูแลกำชับให้หน่วยราชการทุกแห่งใช้เลขศักราชเป็นเลขปีพุทธศักราชในกิจกรรมทุกด้าน ของหน่วยราชการ

ด้วยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้ขอให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเรื่องการดูแลกำชับให้หน่วยราชการทุกแห่งใช้เลขศักราชเป็นเลขปีพุทธศักราชในกิจกรรมทุกด้านของหน่วยราชการ ตามข้อเสนอของคณะกรรมาธิการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร

PDF Pic

รูปแบบอ้างอิงเอกสารฉบับนี้ :

สำนักบริหารการประชุมคณะรัฐมนตรี. (2543). การดูแลกำชับให้หน่วยราชการทุกแห่งใช้เลขศักราชเป็นเลขปีพุทธศักราชในกิจกรรมทุกด้าน ของหน่วยราชการ. สำนักเลขาคณะรัฐมนตรี.